1. כללי
 2. 1.1.אתר האינטרנט  https://www.ubsi-parts.co.il  (להלן: "האתר") הינו אתר מבית שירותי אוטובוסים מאוחדים נצרת יבוא בע"מ ח.פ 513983593 (להלן: "החברה"), המייבאת ומשווקת רכבים ומוצרי תעבורה בישראל, משמש למכירת מוצרי תעבורה שונים (לרבות חלקי חילוף) ואביזרים נלווים לרכבים (להלן: "המוצרים").
 3. 1.2.החברה מעוניינת לאפשר ללקוחותיה חווית קניה נעימה, חדשנית, איכותית ומקצועית תוך הנגשת המידע אודות המוצרים.
 4. 1.3.תנאי השימוש זמינים לעיון באתר. מבקרי האתר מתבקשים לעיין בתנאי השימוש ולעשות שימוש באתר, לרבות רכישת המוצרים רק אם התנאים מוסכמים עליהם.
 5. 1.4.בעצם הכניסה והשימוש באתר אתה מסכים  לכך שתנאי השימוש יהוו חוזה מחייב בינך לבין החברה.
 6. 1.5.אם השימוש באתר ו/או רכישת המוצרים נעשה עבור אדם אחר או עבור תאגיד, לרבות שימוש בכרטיס אשראי השייך לאדם אחר או תאגיד כאמור לצורך רכישת מוצרים, הנך מתחייב כי אותו אדם אחר או תאגיד יקבלו על עצמם תנאים אלו כאילו ההתקשרות נעשית בינם לבין החברה במישרין, ומצהיר בפני החברה כי בידיך כלל האישורים ו/או ההסכמות הנדרשים לשם שימוש באתר ו/או רכישת מוצרים עבורם. הנך מתחייב לשפות את החברה בגין כל תביעה ו/או דרישה כנגדה על-ידי אותו אדם אחר או תאגיד בגין הפרת ההתחייבויות לעיל.
 7. 1.6.המידע באתר ניתן כמות שהוא (as-is) ונכון רק למועד השימוש. החברה עושה מאמץ להבטיח כי המידע באתר יהיה שלם ומדויק אך עשויים לחול בו אי דיוקים או שגיאות. במקרים של אי דיוקים או שגיאות כאמור, בכפוף לכל דין, החברה לא תישא באחריות כל שהיא הנובעת מכך.
 8. 1.7.החברה רשאית, בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות, לבטל, להסיר או לעדכן, איזה מהמוצרים ו/או השירותים הכלולים באתר, והמשתמש באתר מוותר על כל טענה ו/או דרישה כלפי החברה בקשר עם האמור.
 9. 1.8.חלוקת תנאי שימוש אלו לסעיפים והכותרות לסעיפים אלו נועדו לשם הנוחות בלבד ולא ייעשה בה שימוש לפרשנות התנאים.
 10. 1.9.הוראות תנאי שימוש אלו תגברנה בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בינן לבין פרסומים שונים המפורסמים על-ידי החברה ו/או מי מטעמה לגבי רכישות באתר החברה.
 11. 1.10.הוראות תנאי שימוש אלו (להלן: "תנאי השימוש") יחולו על כל שימוש באתר, הנעשה מכל אמצעי שהוא (מחשב, טלפון נייד וכיו"ב).
 12. 1.11.בתנאי שימוש אלו, בכל מקום בו נעשה שימוש בלשון זה, הכוונה אף לנקבה במשמע, ובכל מקום בו נעשה שימוש בלשון יחיד, הכוונה אף ללשון רבים.
 13. הפסקת או מניעת שימוש באתר
 14. 2.1.השימוש באתר כפוף לתנאי שימוש אלו ובפרט, יחולו על המשתמש הגבלות הבאות:
 15. 2.1.1.אין לעשות באתר כל שימוש מסחרי ו/או להתיר שימוש מסחרי כאמור, לרבות, אך מבלי למעט, להציג את המוצרים למכירה, ו/או לפרסם את יתר תכני האתר, באתר אינטרנט או פלטפורמה אחרת מבלי לקבל את הסכמתה של החברה לכך מראש ובכתב.
 16. 2.1.2.אין להשתמש באתר באופן כלשהו הפוגע בזכויות קניין רוחני וזכויות לפרטיות ובכלל זאת פרסום ו/או הפצה ו/או שידור של מידע או חומר הפוגעים בזכויות כאמור, מידע או חומר בלתי חוקיים, מידע או חומר המהווים "לשון הרע", מידע או חומר העשוי לפגוע באתר ו/או ברכוש אחר של החברה ו/או של צדדים שלישיים כלשהם, וכן מידע או חומר המכילים תכנים פרסומיים של כל צד שלישי שהוא.
 17. 2.1.3.אין לשנות את קוד המקור של האתר ו/או להתערב בפעילות האתר ו/או להעלות ו/או לשלב תוכנות או יישומים כלשהם באתר.
 18. 2.1.4.אין להגביל או למנוע מאחרים את השימוש באתר.
 19. 2.2.החברה תהא רשאית להפסיק ו/או למנוע שימוש באתר, ולרבות, לחסום מספריIP  , להתחקות, ולדווח לרשויות או לצדדים שלישיים אשר נפגעו מפעילותם של משתמשים כלשהם, אשר ביצעו אחד או יותר מהפעולות הבאות:
 20. 2.2.1.הפרת הוראות הדין ו/או ביצוע עבירה בקשר עם השימוש באתר;
 21. 2.2.2.פגיעה באתר ו/או בחברה ו/או במי מטעמה ו/או במשתמשים האחרים באתר ו/או בצד ג' אחר כלשהו;
 22. 2.2.3.הפרת תנאי שימוש אלו.
 23. ביצוע רכישות באמצעות האתר
 24. 3.1.האתר מאפשר לכל תושב ישראל בגיר (שגילו 18 ומעלה במועד ביצוע ההזמנה), או תאגיד הרשום כדין בישראל, לרכוש את המוצרים המפורסמים בו. להסרת כל ספק, החברה אינה מחויבת, ורשאית לסרב או לבטל, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי הזמנות שבוצעו על-ידי מי שאינו עונה לתנאים דלעיל.
 25. 3.2.בנוסף, כל הזמנה שבוצעה באתר כפופה לאישור החברה. אישור ההזמנה על-ידי החברה כפוף, בין השאר, להתקיימות התנאים המצטברים הבאים: (1) המוצר שהוזמן זמין במלאי החברה; (2) חברת האשראי אישרה את ביצוע העסקה; (3) האזור אליו הוזמנו המוצרים כלול באזורי המשלוח של החברה. ככל שהתנאים האמורים, כולם או חלקם, אינם מתקיימים, החברה רשאית שלא לאשר את ההזמנה, ובמקרה כאמור תישלח הודעה מתאימה למשתמש ולא ייגבה תשלום.

  להסרת ספק, היה והמוצר אינו קיים במלאי במועד ההזמנה, החברה לא תהא מחויבת למכור מוצר זה, והמשתמש מוותר על כל טענה ו/או תביעה בעניין זה כלפי החברה.

 26. 3.3.לצורך ביצוע ההזמנה, נדרש המשתמש להזין פרטים מזהים לרבות שם מלא, טלפון וכתובת דוא"ל, אופן משלוח ו/או איסוף, כתובת למשלוח ופרטי אמצעי תשלום. הזנת פרטים מזהים שגויים עשויה לגרום לכך שההזמנה לא תיקלט כנדרש ו/או שאספקת המוצרים תעוכב ו/או שהמשתמש יחויב בדמי משלוח נוספים.

  החברה לא תישא באחריות בקשר לאמור, והמשתמש מוותר בזאת על כל טענה כלפי החברה בקשר עם האמור ומתחייב בזאת לשפות את החברה בגין כל טענה ו/או תביעה כאמור ככל שתוגש כנגד החברה.

 27. 3.4.עם השלמת הזנת הפרטים, יישלח למשתמש אישור על קליטת ההזמנה באתר. אישור קליטה כאמור אינו מהווה אישור לביצוע החברה, והחברה רשאית שלא לאשר הזמנה שאינה עומדת בתנאים המפורטים לעיל.

  אם לא התקבל אישור קליטה כאמור בתוך מספר שעות, באחריות המשתמש לפנות לחברה.

 28. 3.5.ככל שההזמנה תאושר על-ידי החברה, יישלח אישור נוסף מטעם החברה.
 29. אספקה
 30. 4.1.אספקת המוצרים תתבצע בהתאם לחלופת המשלוח/איסוף שנבחרה על-ידי המשתמש/הלקוח במהלך ביצוע ההזמנה, בכפוף לתשלום מחיר המוצרים וכן דמי המשלוח שפורסמו באתר בעת ההזמנה.
 31. 4.2.יובהר כי זמני האספקה המופיעים באתר הינם משוערים בלבד, והחברה אינה אחראית לעיכובים שייגרמו כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה. כמו כן, החברה רשאית להודיע ביחס למוצרים שהתבקשו לגביהם שינויים ותוספות ו/או מוצרים שאינם סטנדרטיים כי יחולו זמני אספקה שונים מכפי המופיע באתר.
 32. 4.3.יובהר כי מניין הימים לאספקת המוצר נכללים ימי עסקים בלבד.
 33. 4.4.אם אספקת המוצרים מתבצעת על-ידי חברת שליחויות, יתואם מועד ומקום מסירת המוצרים בינך לבין החברה הנ"ל, בהתאם לנהלי העבודה החלים בחברת השליחויות. עיכוב ו/או היעדר יכולת של חברת השליחויות לספק את המוצרים במועד או למקום המבוקש לא יהוו הדבר הפרה של החברה, אך החברה תפעל ככל יכולתה על מנת לסייע ללקוח.
 34. מחירי המוצרים ותנאי תשלום
 35. 5.1.אלא אם צוין במפורש אחרת, המחירים הנקובים באתר כוללים מע"מ.
 36. 5.2.החברה רשאית לעדכן את מחירי המוצרים בכל מועד שהוא, לערוך מבצעים, להגבילם בזמן ו/או להאריכם, להתנותם בתנאים וכיו"ב, והכל ללא צורך במתן הודעה כלשהי.
 37. 5.3.מחירם המחייב של המוצרים הינו המחיר המפורסם באתר בעת השלמת ההזמנה, לרבות אם עודכן במהלך ביצוע ההזמנה וטרם השלמתה.
 38. 5.4.ידוע למשתמש כי עשויות לחול טעויות ביחס למחירי המוצרים המפורסמים באתר. היה וטרם אישור ההזמנה על-ידי החברה, יתברר כי התפרסם באתר מחיר שגוי כאמור, תינתן למשתמש האפשרות לאשר את הרכישה במחירו הנכון של המוצר. לא אישר המשתמש את הרכישה, יראו את ההזמנה ככזו שלא אושרה על-ידי החברה והחברה לא תהיה חייבת לספקה. המשתמש מוותר על כל טענה ו/או דרישה כלפי החברה בקשר עם האמור.
 39. 5.5.תנאי התשלום יהיו כפי שנבחרו על-ידי הלקוח בעת ביצוע ההזמנה בהתאם לאפשרויות המוצעות על ידי החברה.
 40. 5.6.להסרת ספק, עד להשלמת ביצוע התשלום בגין המוצרים יוותרו המוצרים בבעלותה המלאה של החברה.
 41. 5.7.להסרת ספק, מחירי המוצרים המוצגים באתר אינם כוללים את דמי המשלוח, ואלו מפורסמים בנפרד.
 42. ביטול עסקה
 43. 6.1.ביטול עסקה ייעשה בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") ולאמור בסעיף זה להלן.
 44. 6.2.בהתאם לחוק הגנת הצרכן, המשתמש רשאי לבטל את העסקה ולהחזיר את המוצרים שנרכשו על-ידיו מכל סיבה, מיום ביצוע העסקה ועד 14 יום ממועד קבלת המוצרים ו/או קבלת מסמך המכיל את הפרטים הנקובים בסעיף 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מבין המועדים. זכות זו אינה חלה ביחס למוצרים שיוצרו במיוחד עבור המשתמש, לרבות מוצרים בעלי מפרט מיוחד, כמו גם מוצרים הניתנים להקלטה, העתקה, שכפול ו/או שאריזתם המקורית נפתחה ו/או הופעלו ו/או חוברו לכלי רכב או מכשיר כלשהו. לגבי מוצרים מהסוגים המנויים לעיל, המשתמש רשאי לבטל את העסקה רק בשל פגם או אי התאמה או אי אספקה במועד או הפרה אחרת של החברה (להלן: "ביטול בשל הפרה").
 45. 6.3.במקרה של ביטול בשל הפרה, בכפוף להחזרת המוצר במקום בו נמסר למשתמש (ככל שנמסר), החברה תבטל את החיוב או תחזיר כל סכום שנגבה בגין העסקה, ותמסור למשתמש הודעה אודות כך, ולא תגבה דמי ביטול כלשהם.
 46. 6.4.בכל מקרה של ביטול שאינו ביטול בשל הפרה, המתבצע על ידי המשתמש בתקופה האמורה בסעיף 6.2 לעיל, יחולו הוראות סעיף 6.3 לעיל, אך החברה תהא רשאית לגבות דמי ביטול בשיעור של 5% משווי העסקה או 100 ש"ח, הנמוך מבינם, הכל בכפוף להחזרת המוצרים באופן אחר שיוסכם בין המשתמש לבין החברה, ובלבד שעלויות השילוח של המוצרים יחולו על המשתמש.
 47. 6.5.משתמש שהינו אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, כהגדרתם בחוק הגנת הצרכן, רשאי לבטל עסקה בתוך 4 חודשים מיום עשייתה, מיום קבלת המוצרים או מיום קבלת מסמך המכיל את הפרטים הנקובים בסעיף קטן 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מביניהם, ככל שביצוע העסקה המשתמש כלל שיחה, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית. במקרה כזה, החברה תהיה רשאית לדרוש מהמשתמש להציג בפניה תעודה המוכיחה שמתקיימות לגביו הנסיבות האמורות לעיל.
 48. 6.6.הודעה על הביטול תעשה בכתב באמצעות טופס ביטול עסקה , אשר ניתן לקבל בדוא"ל בכתובת: Portal@ubsi.co.il, או בשיחה טלפונית *8719.
 49. 6.7.בביטול עסקה שנעשתה בכרטיס אשראי/המחאה עשויות לחול עמלות חברות האשראי/ERN/PayPal.
 50. 6.8.עסקה שחויבה בתשלומים תזוכה באותו האופן.
 51. 6.9.הודעת הזיכוי תועבר על-ידי החברה לחברת האשראי בתוך 7 ימי עסקים. עם זאת, לחברת האשראי עשויים לקחת 10 עד 20 ימים נוספים עד אשר הזיכוי יתקבל בפועל.
 52. אחריות מוגבלת
 53. 7.1.החברה עושה כמיטב אפשרותה להפעיל את האתר, תכניו והשירותים הכלולים בו, באופן תקין וללא תקלות. לצד זאת, חלק מהפעילות מותנית בספקים וצדדים שלישיים, ובהתאם ייתכנו הפרעות ותקלות בפעילותם הסדירה של האתר והשירותים.
 54. 7.2.מובהר כי תמונות המוצרים באתר הינן לצרכי להמחשה ואינן מחייבות את החברה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר כי במקרה של פער בין תמונת מוצר המוצגת באתר לבין תיאור המפרט של המוצר, התיאור במפרט יגבר.
 55. 7.3.באתר עשויים להיכלל קישורים לאתרי צדדים שלישיים. באתרים אלו עשויים להתפרסם תכנים מסוגים שונים, כולל פרסומות. החברה אינה נושאת בכל אחריות מכל מין וסוג, ביחס לתכנים אלו וכן לכל נזק, אי נוחות, אובדן או עוגמת נפש, ישירים או עקיפים שייגרמו כתוצאה מהאמור.
 56. 7.4.פרסום מכל מין וסוג באתר אינו נחשב לעידוד או המלצה מטעם החברה לרכישת המוצרים והאחריות על רכישת המוצרים ובדיקת התאמתם לצרכיך, יכולתך הכלכליות וכיו"ב, מוטלת על המשתמש בלבד. המשתמש מוותר בזאת מראש על כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין אי התאמת האתר לצרכיו ולדרישותיו.
 57. 7.5.מובהר כי האתר אינו מוגן מחדירות באופן הרמטי, וכי השימוש בטכנולוגיה מתקדמת כרוכה גם בסיכונים הנובעים מעצם טיבם וטבעם מאופי הטכנולוגיה, כפי שקיים בכל אתר ובמרשתת ככלל.
 58. 7.6.מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכפוף לדין החל, החברה ו/או מי מטעמה לא יישאו בחבות או באחריות כלשהי לכל אחד מאלה:
 59. 7.6.1.לכל נזק, הוצאה או הפסד עקיף או תוצאתי כתוצאה מעיכוב באספקת מוצרים שנרכשו באתר.
 60. 7.6.2. לכל נזק, הוצאה או הפסד עקיף, תוצאתי או מיוחד (לרבות פגיעה במוניטין, אובדן הזדמנות עסקית, ירידת ערך וכיו"ב) שיגרמו כתוצאה משימוש באתר או רכישה באתר או כל מעשה או מחדל אחר של החברה.
 61. 7.6.3.לכל תקלה או הפרעה או שיבוש האפשרות לעשות שימוש באתר, הן לכלל המשתמשים והן למשתמש יחיד, מכל סיבה שהיא שאינה תלויה בחברה.
 62. 7.6.4.לכל נזק, הוצאה או הפסד שיגרמו בקשר עם התקפות סייבר, פריצה וחדירה למידע (או ניסיון לבצע כל אחד מאלה)  על האתר ו/או משתמשיו.
 63. 7.6.5.לכל נזק, הוצאה או הפסד שייגרמו לך כתוצאה משינויים באתר (עדכון ו/או ביטול ו/או הסרה של האתר או כל חלק ממנו).
 64. 7.7.בכל מקרה, אחריות החברה בשל כל עילה שהיא, תוגבל לסכום ששולם על ידי המשתמש בפועל בגין המוצרים שרכשת מהחברה.
 65. 7.8.אלא אם הוסכם במפורש אחרת, ובכפוף לתשלום תמורה מתאימה, האחריות להרכבת והתקנת מוצרים שנרכשו באתר חלה על המשתמש בלבד.
 66. 7.9.אחריות בגין המוצרים תינתן בהתאם לתנאים הקבועים בתעודת האחריות שתסופק עמם ו/או תנאי יצרן המוצרים כפי שפורסמו על ידיו, לפי העניין, על-ידי יצרן המוצרים ו/או גורם מורשה שהוסמך לתת שירותי תיקון או החלפה על-ידי יצרן המוצרים.
 67. קנין רוחני
 68. 8.1.כל קניין רוחני שהוא הקשור ו/או מצוי באתר או בחלק בו (לרבות אך מבלי למעט: קוד מחשב, טקסט, עיצוב, תמונה, תכנים ועיצוב, סרטונים, תוכנות, יישומים וממשקים), לרבות זכויות יוצרים, סימני מסחר וסודות מסחריים, רשומות ו/או שאינן רשומות (להלן: "הקניין הרוחני") הינו קניינן המלא והבלעדי של החברה או של שותפיה העסקיים, ותינתן לזכויות בו ההגנה הרחבה ביותר הקיימת בדין הישראלי ו/או בדינים רלוונטיים אחרים.
 69. 8.2.מובהר כי אין בהרשאת החברה לשימוש באתר כדי להקנות כל זכות ביחס לקניין הרוחני. מבלי לגרוע מכלליות האמור, הנך מתחייב להימנע מפרסום, העתקה, שינוי, הפצה, הצגה, ביצוע, שידור, שכפול, יצירה נגזרת, "הנדסה לאחור", מכירה, מתן רישיון בתמורה או שאינה בתמורה, של הקניין הרוחני, או כל שימוש בקניין הרוחני מעבר לשימוש באתר לצורך צפיה אישית וביצוע רכישות.
 70. הדין החל ומקום שיפוט

  סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל מחלוקת ו/או סכסוך בקשר עם החברה, האתר, המוצרים ו/או תנאי השימוש, תהא נתונה לבית המשפט המוסמך במחוז חיפה, ישראל. הדין החל על כל מחלוקת וסכסוך כאמור הינו הדין הישראלי בלבד.

 71. שונות
 72. 10.1.תנאי השימוש עודכנו לאחרונה בתאריך: 15/03/2024. החברה רשאית, בהודעה שתתפרסם באתר, להודיע על עדכון תנאי השימוש ללא כל הסכמה ו/או הודעה מוקדמת. נוסח תנאי השימוש המופיע באתר הינו המחייב. האחריות לבדיקת תנאי השימוש העדכניים והשינויים שחלו בהם (ככל שהשתנו) חלה על המשתמש. המשך שימוש באתר, לאחר שינוי התנאים (ככל שהשתנו) מעיד על הסכמת המשתמש לתנאי השימוש העדכניים.
 73. 10.2.במידה וייקבע על ידי ערכאה מוסמכת כי איזו מהוראות תנאי שימוש אלו אינה חוקית ו/או אינה תקפה, ימשיכו יתר הוראות תנאי השימוש ו/או יתר חלקי אותה הוראה שבוטלה או צומצמה (אשר לא בוטלו או צומצמו) לעמוד בתוקפם.
 74. 10.3.כל שיהוי מצד החברה בקיום זכות העומדת לרשותה ו/או אי עמידה על זכות כאמור לא תיחשב כויתור על זכות כאמור ולא תילמד ממנה גזרה שווה לכל מקרה אחר.